Omaishoidontuki

Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon tai muun huolenpidon turvaamiseksi annettavaa hoitopalkkiota ja palveluja, jotka määritellään hoidettavan hoito- ja palvelusuunnitelmassa.

Myöntämisperusteet
Omaishoidontukea voidaan myöntää, jos henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee hoitoa tai muuta huolenpitoa, joka on mahdollista järjestää hoidettavan kotona, sopimalla siitä hänen omaisensa tai läheisensä kanssa ja tarpeellisten palveluiden avulla. Tuki on määrärahasidonnainen.

Omaishoidontuen tavoitteena on tukea runsaasti hoitoa ja apua tarvitsevien vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kotona asumista ja siellä selviytymistä.

Hoitajan kanssa tehdään toimeksiantosopimus, jonka liitteeksi tulee hoito- ja palvelusuunnitelma. Omaishoidontuen hoitopalkkiossa on neljä maksuluokkaa. Hoitopalkkio määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella.

Kokemäen perusturvalautakunta määrittää vuosittain omaishoidontuen perusteet ja maksuluokat.
Omaishoidontuen myöntämisperusteet ja palkkiot 1.4.2017

Omaishoidontukiasioita hoitaa vs. avopalvelupäällikkö Kaarina Kivenmaa, puh. 040 488 6229


Hakemuslomakkeen voi noutaa sosiaalitoimistosta tai Palvelukeskus Henrikinhovista.  Hakemuslomakkeen voi tulostaa myös tästä.

Lisää tietoa omaishoidontuesta voit saada Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry:stä. Lisäksi voit hakea tietoa omaishoitajien tukitoiminasta SPR:n sivuilta.