Toimenpideluvat ja -ilmoitukset

Rakennusluvan sijasta tarvitaan toimenpidelupa tai - ilmoitus toimenpiteisiin, jotka on mainittu Kokemäen kaupungin rakennusjärjestyksessä olevassa luettelossa (II luku 6 §) .

Ilmoitusmenettelyä sovelletaan myös, jos asemakaava- tai rantaosayleiskaava-alueen ulkopuolella, muualla kuin ranta-alueella, rakennetaan olemassa olevaan asuntoon kuuluva tai maatalouden harjoittamiseen liittyvä enintään 60 m² suuruinen talousrakennus. Rakennuksen tulee olla tulisijaton, lämpöeristämätön ja varustamaton. Toimenpideilmoitus tulee toimittaa rakennusvalvontaan ennen töiden aloittamista.

Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentaminen tai muuttaminen edellyttää toimenpidelupaa rakennustarkastajalta.

Maalämmön hyödyntämiseen tarkoitetun lämpökaivon poraaminen  tai lämmönkeruuputkiston asentaminen rakennuksen lämmitysjärjestelmää vaihdettaessa tai uudistettaessa  on tehtävä toimenpideilmoitus rakennustarkastajalle.  

Rakennustoimenpiteen luvanvaraisuudesta on säännöksiä ja määräyksiä maankäyttö- ja rakennuslaissa ja asetuksessa. Paikallisista oloista johtuvia määräyksiä ja ohjeita annetaan Kokemäen kaupungin rakennusjärjestyksessä, joka on tullut voimaan 01.07.2016. 

Hakijan tulee toimenlupahakemuksen ja ilmoitusmenettelyn johdosta kuulla naapureita. Lain tarkoittamia naapureita ovat viereisen ja vastapäisen kiinteistöjen omistajat ja haltijat. Selvitys kuulemisesta on liitettävä hakemukseen kunkin naapurin osalta. Kuulemisen suorittaa hakija pääsääntöisesti itse. Rakennusvalvonta suorittaa kuulemisen tarvittaessa hakijan pyynnöstä hintaan 30 €/naapuri. Mikäli toimenpide ei vaikuta naapurin oloihin kuuleminen voidaan jättää ilmeisen tarpeettomana suorittamatta.

Lupahakemus ja ilmoitus tulee ensisijaisesti tehdä sähköisesti.

Sähköinen lupahakemus/ ilmoitus:   https://www.lupapiste.fi/

 

Otamme vastaan toistaiseksi myöskin paperisia hakemuksia liitteineen, mutta kirjaamme kaikki hakemukset sähköiseen järjestelmään ja muutamme liitteet sähköiseen muotoon. Hakemusten kirjaamisesta ja asiakirjojen skannauksesta perimme voimassaolevan taksan mukaisen maksun.

Toimenpidelupahakemus sekä rakennusjärjestyksen mukainen ilmoitus, täytettävä pdf-lomake 

Selvitys naapurien kuulemisesta, täytettävä pdf-lomake

Mallipiirustukset (rakennelma):   asemapiirustus,
                                                    pohjapiirros ja julkisivupiirustukset.
                                                    Piirustuksiin tulee aina liittää nimiölehti täydennettynä hankkeen tiedoilla.

Jätevesijärjestelmän rakennustapaselostus  täytettävä pdf-lomake

Esiselvityslomake maalämmön lämmönkeruujärjestelmän rakentamisesta