Poikkeaminen

Kaupunki tai alueellinen ympäristökeskus voi maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n nojalla myöntää erityisestä syystä poikkeuksen rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista. Tavanomaisimpia ovat tapaukset, joissa poikkeamista haetaan asemakaava- tai rantayleiskaavamääräyksistä (hakemus ja ohje).

Poikkeaminen ei saa kuitenkaan aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista eikä vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeusta ei saa myöntää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

 

Suunnittelutarveratkaisu

Suunnittelutarvealueella tarkoitetaan kaavoittamatonta aluetta, jonka käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohdon, viemärin tai vapaa-alueiden järjestämiseen.

Suunnittelutarvealueita ovat suoraan lain nojalla ne vastaavat alueet, jotka vanhan rakennuslain nojalla olivat ns. taaja-asutusalueita. Kunta voi yleiskaavassa tai rakennusjärjestyksessä osoittaa suunnittelutarvealueeksi myös alueen, jolla sen sijainnin vuoksi on odotettavissa suunnittelua edellyttävää yhdyskuntakehitystä tai jolla erityisten ympäristöarvojen tai haittojen vuoksi on tarpeen suunnitella maankäyttöä.

Ennen kuin rakennuslupa voidaan myöntää taajaan rakennetulle alueelle, jolla ei ole voimassa asemakaavaa, tarvitaan usein suunnittelutarveratkaisu, jossa harkitaan edellytykset rakennusluvan myöntämiselle.

Poikkeamispäätöksen ja suunnittelutarveratkaisun tekee ympäristölautakunta.

 

Hakemus tulee ensisijaisesti tehdä sähköisesti. Tämä nopeuttaa luvan käsittelyä.

Sähköinen hakemus:   https://www.lupapiste.fi/

Lupapiste on asiointipalvelu, jossa voit hakea rakennuslupia ja hoitaa niihin liittyvän viranomaisasioinnin sähköisesti. Suunnitelmat voidaan valmistella sähköisesti yhdessä eri viranomaisten ja rakennushankkeen ammattilaisten kanssa.

Palvelussa voi seurata lupa-asioiden ja hankkeiden etenemistä ja nähdä muiden osapuolten tekemät kommentit ja muutokset reaaliaikaisesti. Lupapiste kattaa rakennus- ja toimenpidelupien, toimenpideilmoitusten hakemisen. Palvelussa voi tehdä viranomaisille myös neuvontapyyntöjä jo ennen rakennushankkeen käynnistymistä.

Asioijat rekisteröityvät palveluun pankkitunnuksillaan. Se ohjaa asioijaa hakemaan kohteen sijainnin kartalta ja tekemään hakemuksen tai ilmoituksen ohjeiden ja valintojen avulla. Hakemusten käsittely ja lupa-asiointi on nopeampaa, sujuvampaa ja tehokkaampaa, kun tarvittavat tiedot ovat heti mukana eikä paperisia hakemuksia ja asiakirjoja tarvitse toimittaa erikseen eri toimijoille.

 Lupapisteen prosessikaavio