Päätöksenteko

Suomi jakautuu kuntiin, joiden asukkaiden itsehallinto on turvattu perustuslaissa. Kokemäen kaupunki pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan.

Kaupungin luottamushenkilöorganisaation muodostavat kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus sekä lautakunnat ja jaostot, jotka hoitavat omaan toimialaansa kuuluvia tehtäviä.
 
Kokemäen kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää kaupunginvaltuusto, jossa on 27 valtuutettua. Valtuutetut ja heidän varajäsenensä valitaan joka neljäs vuosi toimitettavissa kunnallisvaaleissa. Valtuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta sekä valitsee pääsääntöisesti toimielinten jäsenet.
 
Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenpidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallituksen toimikausi on neljä vuotta. Kaupunginhallituksessa on 9 jäsentä ja jokaisella jäsenellä henkilökohtainen varajäsen.
 
Lautakunnat ja jaostot ovat kaupunginhallituksen alaisia toimielimiä, jotka hoitavat kukin omaan toimialaansa kuuluvia tehtäviä. Lautakuntia on kahdeksan: keskusvaalilautakunta, tarkastuslautakunta, maaseutulautakunta, kasvatus- ja opetuslautakunta, vapaa-aikalautakunta, perusturvalautakunta ja tekninen lautakunta sekä ympäristölautakunta. Jaostoja on kaksi: teknisen lautakunnan jaosto sekä kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto. Lautakuntien toimikausi on neljä vuotta. Lautakuntien puheenjohtajat ovat valtuutettuja.
 
Kaupunginjohtaja on valtuuston valitsema kaupungin ylin viranhaltija. Kaupunginjohtaja vastaa kaupungin johtamisesta, taloudesta ja toiminnan ohjauksesta johtosääntöjen asettamissa rajoissa. Kaupunginjohtajan apuna on johtoryhmä, johon kuuluvat osastopäälliköt ja hallintojohtaja.
 
Kaupunginvaltuuston hyväksymissä johtosäännöissä määrätään toimielinten ja ylimpien viranhaltijoiden toimivallasta, päätöksenteko- ja kokousmenettelystä, toimivallasta henkilöstöasioissa, kaupungin taloudesta ja riskienhallinnasta sekä hallinnon ja talouden tarkastuksesta.