Kokemäen kaupungin keskustaajaman osayleiskaavan 2. ehdotus on nähtävillä

13.10.2016

KUULUTUS

 

Kokemäen kaupungin tekninen lautakunta on kokouksessaan 04.10.2016 § 68 päättänyt maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 65 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA) 19 §:n mukaisesti asettaa nähtäville Kokemäen keskustaajaman osayleiskaavan 2. ehdotuksen.

 

Osayleiskaavan 2. ehdotus on julkisesti nähtävillä 13.10.2016 – 14.11.2016 Kokemäen kaupungin yhdyskuntatoimistossa, Tulkkilantie 2, 32800 Kokemäki, viraston aukioloaikoina sekä Kokemäen kaupungin internetsivuilla osoitteessa: www.kokemaki.fi

 

 

Osalliset ja kunnan jäsenet voivat antaa muistutuksia kaavaehdotuksesta nähtävilläolon aikana, kirjallisesti osoitteeseen:

 

Tekninen lautakunta, PL 27, 32801 Kokemäki

tai sähköpostilla osoitteeseen: kokemaki@kokemaki.fi

 

Osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnitelmassa käsitellään.

 

10.10.2016

Kokemäen kaupungin

tekninen lautakunta